Geschiedenis

De oprichtingsdatum van de OVK is niet bekend. Wel dat er in de eind vijftiger jaren gevolleybald werd door een aantal gymnastiekverenigingen. Bekend is dat er in Menaldum tweemaal per winterseizoen een gezellige volleybalavond werd belegd door de Gymnastiekverenigingen “Unitas” van Menaldum, “Brinio”van Leeuwarden, en “Trynwalden” uit Giekerk. Op deze avond werd een zgn. dorpencompetitie gespeeld door dames- en herenteams, soms gemengd. Halverwege onderbroken voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. De initiatiefnemers waren de heer en mevrouw van Dongen (Brinio), mevrouw Korendijk (Trynwalden) en vooral Jan Bakker (Menaldum). Dit treffen tussen de drie verenigingen leidde door mond op mondreclame van leiders en spelers al spoedig tot een uitbreiding van clubs uit Marssum (vliegbasis), Beetgumermolen en Dronrijp. Meerdere verenigingen sloten zich in de zestiger jaren aan; o.a. Hallum, Weidum, Deinum, St. Annaparochie etc. Na 1970 vermeerderde de OVK tot een competitie van wel meer dan 80 teams.

Al spoedig ontstond een halfjaarlijkse competitie met een uit- en thuiswedstrijd. Er werd een wedstrijdleider aangesteld (Jan Bakker), die de uitslagen noteerde en de standen bijhield.

Aan het einde van het seizoen (maart-april) kwamen de spelers en speelsters op een avond bijeen en speelden onderling enige wedstrijden; dronken koffie (met gebak) en ontvingen de prijzen uit handen van Jan Bakker.

Bestuursontwikkelingen:

In 1969 bedankte Jan Bakker wegens drukke werkzaamheden. Al zijn vrije tijd werd in beslag genomen door zijn functie als badmeester in het nieuwe zwembad te Menaldum. Op zijn verzoek werd Willem Koopmans uit Dronrijp benaderd om de functie van wedstrijdleider op zich te nemen. Deze accepteerde de uitdaging.

De OVK kreeg de wind in de zeilen: Vele gymnastiekverenigingen sloten zich aan en de kompetitie werd ingedeeld in klassen (naar sterkte). Het rayon omvatte op enig moment clubs uit Harlingen tot en met Buitenpost. Het aantal teams in de competitie groeide per jaar. De wedstrijdleider kreeg in 1979 hulp van mevrouw Janny Zijlstra uit Dronrijp en de heer Mels Bresser uit Marssum. In de tachtiger jaren werd er zelfs een stop afgekondigd omdat meer dan 104 teams niet verantwoord leek, i.v.m. beschikbare ruimte.

In 2001 is Janny Zijlstra gestopt als wedstrijdsecretaresse. Zij werd opgevolgd door Neeltje Smid uit Dronrijp.

Aan het eind van het seizoen 2003-2004 stapten Willem Koopmans en Mels Bresser na resp. 35 en 25 jaar trouwe dienst uit de commissie OVK. Zij werden opgevolgd door Jitske Krol uit Sint Jacobiparochie, Thea Oosterkamp uit Marssum en Gea van der Veen uit Leeuwarden, waarna Sophia de Geele uit Berlikum de plaats van Thea weer heeft ingenomen.

Na vele jaren trouwe dienst zijn Neeltje en Gea gestopt in 2012, en Sophia in 2013.

De contactgegevens van het huidige bestuur kunt u vinden onder contact.